Het beleidsplan 2020 is nog niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) omdat die door de coronacrisis nog niet heeft plaatsgevonden. Tot die tijd geldt nog het vorig jaar door de ALV vastgestelde beleidsplan.

Beleidsplan 2020

Vanwege het proces van herinrichting van de leiderschapsstructuur van Rafael Gouda, wordt het eerder ingezette beleid voor 2020 voortgezet. De tekst wordt alleen aangevuld met enkele actualisaties.

Visie op gemeentezijn Rafaël Gouda
Woorden die het karakter van onze gemeenschap kenmerken:
● laagdrempeligheid
● veiligheid
● gemeente zonder voetstukken
● familie
● herberg: beschutte plaats voor innerlijke heling, groei en ontwikkeling.

Leidraad voor ons handelen is 1 Kor. 12:25: ‘ … opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn (d.w.z. geen verdeling in rangen en standen), maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen’. Interlineair Greek/English: ‘ … that there should be no schism (scheiding) or division (verdeling) in the body, but that the members should have the same care one for another’.

Deze visie is praktisch vertaald door de gemeente te verdelen in huisgroepen, waar de leden met elkaar de prediking van de zondag bespreken, naar elkaar luisteren, voor elkaar bidden en elkaar, zo nodig ook praktisch ondersteunen. Ieder lid is vrij om te kiezen voor aansluiting bij een huisgroep.

Als gemeente willen wij de juiste gezagsverhoudingen huldigen. Het eenhoofdig leiderschap komt alleen aan Jezus Christus toe. In een theocratie staat Hij, aan wie de Vader alle macht heeft gegeven, aan het hoofd. De leden plaatsen niet elkaar op een voetstuk, maar onderwerpen zich aan Jezus alleen. Onderling verbinden zij zich door de liefdeband, als broers en zussen in een gezin.
In de woorden van Jezus in Matt. 23:7b-10 ‘Gij zult u niet rabbi (wat betekent: ‘mijn Meester’) laten noemen, want één is uw Meester en gij zult allen broeders zijn. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus.’

De leden trekken op als in een ganzenformatie: beurtelings vliegen zij op kop, banen de weg, moedigen aan en vangen de tegenwind op. Dan weer kunnen zij volgen en schuilen in de luwte van de groep. Zo worden de krachten verdeeld en kunnen zij gezamenlijk heel ver komen.

In het gemeenteweekend van oktober 2017 hebben wij de visie op het gemeentezijn als volgt samengevat:
● in verbinding met God en met elkaar
● ieder mag zijn/haar plek innemen
● herstel en persoonlijke groei
● van binnen naar buiten gericht: een uitnodigende gemeente met een goede naam ‘buiten’ en gastvrij voor wie binnen willen komen.

In dit spoor gaan wij ook de komende jaren verder!

In het volgende hoofdstuk beschrijven wij het netwerk van teams dat de gemeente draagt.

Aanbiddingsteam
Het aanbiddingsteam is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote, hechte groep mensen, die zich toewijden aan aanbidding en het voorgaan van de gemeente hierin. Het team heeft een eigen kringavond per maand en oefent maandelijks op een zaterdagavond.
Er wordt bewust gewerkt met een groep van 6 zangleiders en een ruime pool van muzikale mensen, uit wie wekelijks een team van beschikbare mensen kan worden samengesteld door de zangleider. Door deze werkwijze wordt de druk op de mensen nooit te groot en kan deze taak in wisselende samenstelling steeds weer met enthousiasme worden vervuld.
Daarnaast is het team afgelopen jaar begonnen met het wekelijks doorspelen van het programma. Dit uur extra inzet voorafgaand aan de dienst levert veel op: ontspanning, vertrouwen in elkaar en vaardigheid. Het team gaat op deze ingeslagen weg verder.
Ook het komende jaar zal er een Teambuildingdag worden georganiseerd.

Team Pastoraat
Dit team bestaat uit mensen met een pastoraal hart voor anderen. Zij zijn aanspreekbaar en beschikbaar voor gesprek en gebed. Bij de koffie na afloop van de diensten, en ook op afspraak door de week bij de leden thuis. In 2020 nemen zij de organisatie en leiding van een maandelijkse gebedsavond op zondagavond op zich (de zgn. Shekinah-avonden).
Voor hulpvragen die langer tijd en aandacht vragen en voor diepere noden hebben wij pastoraal beleid ontwikkeld, dat is beschreven in het Visiedocument Pastoraat, dat op de website is te vinden onder Documenten in het ledengedeelte (na inloggen).

Crèche- en kinderteam (0-12 jaar)
Het kinderwerk omvat de zorg voor en het onderwijs aan baby’s, peuters, kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd. Het team is afgelopen jaar uitgebreid met een aantal medewerkers. In 2019 konden zij een eigen ruimte op de begane grond van de school in gebruik nemen en inrichten.
Ons gebed is dat het kinderwerkersteam verder zal uitbreiden en groeien, zodat het hele jaar door kan worden voorzien in een kindernevendienst. Jaarlijks wordt een gezins- of jeugddienst georganiseerd.

Jeugdwerkteam (12-18 jaar)
Voor de tieners vanaf 12 jaar is een aparte groep van start gegaan. Eind 2019 stelde een echtpaar in de gemeente zijn huis open voor een maandelijkse ontmoeting van de jongeren.
Dit is de verhoring van een lang gebeden gebed, waarvoor de gemeente heel dankbaar is!
Incidenteel nemen de jongeren deel aan activiteiten ‘buiten’, zoals de EO Jongerendag en het jaarlijkse U-turnweekend in Helvoirt.

Ontmoeting en gastvrijheid
Ook in 2020 zullen de huisgroepen en bijbelstudiegroep doorgaan op de weg zoals dat in de voorgaande jaren het geval was. De kern van deze doordeweekse ontmoeting zal er op gericht zijn om elkaar op te bouwen en te bemoedigen aan de hand van wat er op zondag in de samenkomst wordt verkondigd en door voor elkaar te bidden en samen te zijn in atmosfeer van veiligheid, vrede en bovenal gezelligheid.
Tijdens de zondagse samenkomsten en de speciale diensten met Pasen en Kerst zal vanuit gastvrijheid gezorgd worden dat de ontmoeting bijdraagt aan het gevoel van “Wees welkom en voel je thuis”. Ook zal er ieder kwartaal weer een gezamenlijke lunch worden georganiseerd waarbij de leden zelf iets te eten meenemen om dit vervolgens met elkaar op te eten.
Verder zal er wekelijks een bos bloemen worden uitgedeeld aan een gemeentelid om zo diegene te bemoedigen of te eren.

Zending en evangelisatie
Evangelisatie en zending is er op gericht om mensen bekend te maken met de boodschap van het goede nieuws zowel in de stad Gouda als daarbuiten.

We dragen het vanuit onze eigen gemeente geboren zendingswerk Entheos met Onderwijs, Vredehuizen en Buurtwerk opererend vanuit Gouda Oost (zie kaartje hiernaast), dat samenwerkt met het ook uit ons ontstane Burennetwerk Gouda.

Er zijn voor zending en evangelisatie verder nog geen concrete plannen en activiteiten bekend. Wel beginnen de eerste kaders helder te worden.

De focus zal in eerste instantie komen te liggen op het organiseren van activiteiten in de wijk Bloemendaal-Plaswijck (het gebied aangeduid met het blauwe kader).

Hierbij is het idee om ook samenwerking te zoeken met andere kerken die in de wijk aanwezig zijn o.a. Life City Church. Daarnaast zal onderzocht gaan worden welke mogelijkheden het nieuw te openen buurtcentrum Lekkenburg kan bieden om mensen in deze wijk te bereiken en/of activiteiten aan te bieden.

Vanuit deze bediening zal er ook aangehaakt worden bij activiteiten die door de kerken in Gouda en andere organisaties worden georganiseerd, denk daarbij aan:

· Paasontbijt op de Markt op 2e paasdag
· Kerkproeverij (in oktober)
· 4M Kampvuuravond
· Gouds Evangelisatie Overleg

Ook zullen er een aantal speciale diensten worden georganiseerd met Pasen en Kerst.

Techniekteam
Dit team zorgt voor aanschaf, onderhoud en juiste bediening van alle ‘hardware’, nodig om sprekers en aanbiddingsteams te ondersteunen bij het uitvoeren van hun bediening.
Dit team is standby bij de oefenavonden van het muziekteam en in voorkomende gevallen ook op andere locaties bij bijzondere gelegenheden, zoals bruiloften.

Beamerteam
Het beamerteam dient de gemeente wekelijks met de projectie van liederen en presentaties.
Het zorgt ervoor dat het liederenbestand up to date worden gehouden en faciliteert de (gast-)sprekers, wanneer die ter ondersteuning van hun boodschap gebruik willen maken van
powerpoint, filmpjes en/of geluidsbestanden.

Zaaldienst
De teams uit deze onmisbare groep mensen richten de aula wekelijks in voor de dienst.
Zij openen de deur als eersten en sluiten die als laatsten! Na afloop zien ze erop toe dat de zaal (redelijk) schoon en ordelijk wordt achtergelaten.
De zaaldienst had het in 2019 wat makkelijker, omdat de school niet werd gebruikt voor onderwijs. De stoelen konden dus blijven staan. Deze situatie blijft ook in 2020 zo.

Infoteam
Het infoteam buigt zich op gezette tijden over de PR, de website, nieuwsbrief en alle uitingen die Rafaël Gouda gebruikt om te communiceren met ‘binnen en buiten’. Resultaat daarvan is onder meer een vernieuwde website. De site wordt nog verder gevuld en uitgebouwd.
De boekentafel voorziet in de lopende informatie en gratis materiaal.
De bibliotheekkast is door de kinderwerkers met de kinderen eigenhandig verfraaid! Begin 2020 zal de kast worden gevuld en in gebruik genomen.

Leiders en dagelijks bestuur
Eind mei 2020 eindigde de bestuurstermijn van de laatste generatie algemene bestuursleden.

Het is nu aan de ALV om zich uit te spreken over nieuwe kandidatuur voor het dagelijks bestuur (secretaris, voorzitter en penningmeester).

Totdat het nieuwe dagelijks bestuur door de gemeenteleden in de ALV is benoemd, dragen de huidige voorzitter, secretaris en penningmeester nog de eindverantwoordelijkheid.

Ondertussen gaat het dagelijkse (gemeente-)leven gewoon door, dankzij de toegewijde inzet van allen.

Elk deel helpt de andere delen, zodat het hele lichaam groeit en vol liefde is Ef. 4:11-16
‘Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente – als het lichaam van Christus – zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. (…) Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is.’

Geworteld en gegrond in Liefde en Gebed