Jaarrekening 2020

Financieel verslag over 2020

Toelichting op het financieel verslag 2020

Toelichting financieel verslag 2020

Inkomsten

Rafaël Gouda dankt haar bestaan aan de vrijwillige giften van leden. De inkomsten zijn in 2020 49% lager uitgevallen dan begroot. Dit is deels te verklaren door de coronacrisis, deels door een crisis over bestuursopvolging. De lagere inkomsten vormden geen probleem gezien de gezonde buffer die de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd. De rente is afkomstig van het saldo op de spaarrekening.

Uitgaven

In principe volgen we voor uitgaven de aan het begin van elk jaar door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigde procuratieregeling en het declaratiebeleid voor de begrote bedieningsposten. Door corona heeft deze ALV niet plaatsgevonden. Het bestuur heeft daarom het beleidsplan van 2019 ongewijzigd gehanteerd.

Over het geheel gaven we in 2020 door de coronacrisis minder uit. Zo zijn er geen uitgaven voor het muziekteam geweest, ook niet voor kinderen, tieners, vrouwengroep, bijbelstudiegroep, nieuwe zendingsprojecten en beamerteam.Voor verkondiging gaven we minder uit dan begroot, net als voor training, huisgroepen, voeding, attenties, speciale diensten, huur, materiaal en secretariaat.

Enkele kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot: extra reiskosten gemaakt door Rafaël Nederland in verband met de hulp bij de bestuursopvolging, Pastoraat en reiskosten door nazorg aan het bestuur, Diaconaat doordat we aan een gezin een wasmachine van € 568,90 gaven, aan een ander gezin een gift van € 1.100,- en trakteerden we voor € 1.380,- aan kerstpakketten en tenslotte door vervroegde afschrijvingen van investeringen met aanschafwaarde onder € 450,-.

Diaconaal steunden we als gebruikelijk het Burennetwerk Gouda, de Voedselbank Gouda en de Non-foodbank Gouda met € 150,-. Ook sponsorden we vanuit diaconale Projecten Anita en Mark met ieder een bedrag van € 200,- voor resp. Sophia Kinderziekenhuis en Alpe d’Huzes. Vanuit Zending en evangelisatie werd het uitdragen van het Woord en gebed ondersteund: € 125,- per maand voor Entheos, € 150,- voor het Paasontbijt, samen € 1.650,- en vanuit Speciale diensten bijna € 600,- voor de Kerstavonddienst.

Aan Rafaël Nederland gaven we minder omdat de inkomsten lager waren dan begroot. Op de jaarrekening 2020 van RN zal € 1.775,- verschijnen (excl. restant van 2019), omdat we de resterende € 535,- van 2020 in 2021 hebben betaald. RN hanteert het kasstelsel. In totaal gaven we minder uit dan dat er in kwam. Het resultaat is € 3.668,63 voordelig. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2021 bepalen de leden de resultaatbestemming.

Controle boekhouding 2020

Wegens de bestuurscrisis is door het tijdelijke bestuur besloten om de boeken te laten controleren door een accountant. Deze controle is uitgevoerd, en met 3 kleine bevindingen is de boekhouding over 2020 goedgekeurd.