Jaarrekening 2019

Toelichting financieel verslag 2019

Inkomsten
Rafaël Gouda dankt haar bestaan aan de vrijwillige giften van leden.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

De inkomsten zijn in 2019 4% hoger uitgevallen dan begroot. We geloven dat de gemeente in 2020 ook financieel verder zal gaan groeien.
De rente is afkomstig van het saldo op de spaarrekening.

Uitgaven
In principe volgen we voor uitgaven de jaar in jaar uit door de Algemene Ledenvergadering (ALV) bekrachtigde procuratieregeling en het declaratiebeleid voor de begrote bedieningsposten.

De uitgaven voor het muziekteam zijn hoger uitgevallen dan begroot door het deelnemen aan het aanbiddingsconcert met Sarah Liberman en een workshop vrije aanbidding.

Voor verkondiging gaven we minder uit dan begroot door het inzetten van nieuwe eigen sprekers.

De uitgaven voor training bleven achter bij de begroting omdat minder mensen voor persoonlijke ontwikkeling een beroep deden op het vormingsbudget.

De post diaconaat voor de kerstpakketten was niet begroot. Toch bleven de totale kosten voor pastoraat en diaconaat binnen het budget, omdat voor projecten € 1.000,00 minder is uitgegeven. We steunden het Burennetwerk Gouda, de Voedselbank Gouda, de Non-foodbank Gouda met € 150,- en Foursquare Europe met € 500,- voor disaster relief Albania (aardbeving).

De kinderen en tieners hebben minder uitgegeven dan begroot.

In de bediening ontmoeting en gastvrijheid konden we de meerkosten cursus Your Inner Beauty voor het vrouwenwerk en voeding, ruim opvangen met minderkosten voor
huisgroepen en attenties.

Zending en evangelisatie steunde met € 6.650,- het uitdragen van het goede Woord en gebed: € 125,- per maand voor Entheos en € 5.150,- voor het Paasontbijt, waarvan maar liefst € 5.000,- door een succesvolle fondsaanvraag werd gefinancierd. Per saldo bleven we precies binnen het begrote bedrag van € 1.650,-.

Onze facilitaire bediening bleef met ruim € 1.200,- binnen budget door minderkosten huur en materiaal.

Rafaël Nederland gaven we meer omdat de inkomsten hoger waren dan begroot. Op de jaarrekening 2019 van RN zal € 3.500,- verschijnen, omdat we de resterende € 250,- van 2019 in 2020 hebben betaald. RN hanteert het kasstelsel (inkomsten/uitgaven in periode).

De kosten voor secretariaat vielen € 2.276,48 hoger uit dan begroot door begeleiding van het bestuursteam en de verblijfskosten in het trainingsinstituut De Baak Seaside te Noordwijk.

In totaliteit gaven we minder uit dan dat er binnenkwam. Het resultaat is € 4.752,33 voordelig.

Aan de Algemene Ledenvergadering de vraag hoe het resultaat te bestemmen.

Kascommissie 2018
De kascommissie 2018 stelde de vraag of er voor de gemeente geen fiscale naheffingen over spreekvergoedingen zullen plaatsvinden, indien sprekers hun inkomsten niet aan de belastingdienst opgeven. Navraag bij accountant leert ons dat sprekers zelf verantwoordelijk zijn voor de opgave van hun inkomsten. De bedragen zijn relatief zo laag dat het risico voor de gemeente uiterst gering is.

De kascommissie 2018 heeft behoefte aan een beter beeld van de taakverdelingen en verantwoordelijkheden in de gemeente. Ook uit de leidersontmoeting van mei jl. kwam dezelfde vraag naar voren.

In 2019 heeft het bestuur daarover uitvoerig overlegd en samengewerkt aan een concept beleidskader Leiderschap (bijlage).

Tot slot vroeg de kascommissie 2018 naar beter inzicht in wat er precies valt onder diaconie.
Onderstaande omschrijving vinden we in het concept beleidskader Leiderschap. Een afzonderlijke Visienota Diaconaat, daterend uit maart 2017 is als bijlage toegevoegd.
Het diaconaat geeft vanuit de gemeente tijd, aandacht, hulp en middelen aan mensen die dat nodig hebben, door te delen (Hand. 2: 43-47) en te doen (in- en extern). ‘Wat je voor de minste van Mijn broeders hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’ (Matt. 25).

CONCEPT:

Specifieke taken van diaken diaconaat
● aanspreekpunt voor teamleider diaconaat en projecten
● beoordelen en toewijzen van aanvragen voor diaconale leningen
● neemt deel aan Diaconaal Platform Gouda voor het bevorderen van diaconale samenwerking tussen kerken in Gouda
● draagt zorg voor fondsenwerving

Diaconaal team
● visienota Diaconaat uitvoeren, actueel houden en communiceren
● nieuwe projecten (in- en extern) in missie, visie en waarden RG voordragen in ALV

Projecten
● Kleding-/Voedselbank
● Burennetwerk Gouda

Kascommissie 2019
Op donderdag 5 maart 2020 heeft de kascommissie de boekhouding gecontroleerd en met grote waardering en dank voor de inzet, decharge verleend aan de penningmeester.
Het verslag van de controle is als bijlage toegevoegd.

Behalve de checklist zijn deze vragen in de kascommissie gesteld, besproken, en toegelicht in dit jaarverslag en andere kaders:

1. Waarom zijn er vacatures in het bestuur? (zie jaarverslag blad 4)
2. Hoe wordt pastoraat vormgegeven? (concept beleidskader en visiedocument Pastoraat)
3. Wat is de prijs van de kerstpakketten? (€ 60,38 per stuk)
4. Wat is het kasstelsel RN? (blad 7)
5. Wat doet het infoteam en wie is aanspreekpunt? (beleidskader en overzicht leiders blad 20)
6. Is de diaconale taak te zwaar/fondsenwerving? (afhankelijk van vaardigheden)
7. Wat deed de secretariële uitgave overschrijden? (blad 7)
8. Hoe is de overschrijding ontstaan bij het muziekteam? (blad 7)
9. Welke attenties worden aangeschaft? (overzicht leiders blad 20)
10. Wat deed de vrouwengroep met haar budget? (overzicht leiders blad 20)
11. Hoe is dat bij de mannengroep? (overzicht leiders blad 20)