Jaarverslag 2019

Inleiding

Dit verslag laat zien hoe we in 2019 vorm hebben gegeven aan ons verlangen om verbinding te zoeken met God, elkaar en de wereld om ons heen. 

Activiteitenverslag

Elke zondagochtend hebben wij een samenkomst georganiseerd, met tijd voor ontmoeting, aanbidding, onderwijs en gebed.

Het muziekteam heeft regelmatig geoefend en kwam daarnaast als kring bijeen voor verdieping van geloof, aanbidding en connectie met elkaar. Dat heeft ook dit jaar weer bijzonder bijgedragen aan de saamhorigheid in het voorgaan van de gemeente in aanbidding. 

Het Woord is verzorgd door interne sprekers en gastsprekers vanuit ons landelijk netwerk. Het Paasontbijt, Entheos, Burennetwerk Gouda, de Voedsel- en Nonfoodbank en Compassion werden vanuit onze gemeente geestelijk gedragen en financieel ondersteund om het Woord met daad naar buiten kracht bij te zetten. 

Onze leiders en aspirantleiders konden deelnemen aan enkele interne leidersvergaderingen. Ook was er gelegenheid deel te nemen aan de regionale en landelijke ontmoetingen en trainingsmomenten van Rafaël Nederland (RN).

In 2019 waren er meerdere huisgroepen en een bijbelstudiegroep. De huisgroepen werden trouw bezocht door de huisgroepleden. Naast het bespreken van de boodschap van de zondag ervoor was er ook volop ruimte om voor elkaar te bidden en voor ontspanning, in de vorm van het bezoeken van een concert, een film te kijken of gezellig met elkaar te eten. 

De bijbelstudiegroep is aan de slag geweest met het Bijbelboek Jesaja aan de hand van het boek van David Pawson “Jesaja, een ontdekkingsreis”.

Naast de ontmoetingen in de huisgroepen was er ook de ontmoeting op zondagochtend. Vanuit het team Gastvrijheid werd er voor gezorgd dat er een prettige atmosfeer was om elkaar te ontmoeten. Behalve dat zowel voorafgaand als na afloop van de samenkomst werd gezorgd er voor koffie en thee, was er ook altijd iets lekkers bij in de vorm van luxe koeken en/of klein gebak. Het resultaat hiervan was dat de aanwezigen langer bleven en meer tijd namen om met elkaar gesprekken aan te gaan.

Voor elk gemeentelid was persoonlijke aandacht op de verjaardag in de vorm van een kaart, met liefde vervaardigd en zorgvuldig verzonden!

De kinderwerkers verzorgden met toewijding het kinderwerk.

Eind 2019 zette een echtpaar met een warm hart voor tieners de deur open om tijd met hen door te brengen. Daar zijn we heel dankbaar voor! 

De techniekdienst bewaakte onderhoud en functioneren van de installaties. Aan de inventaris is een door de kinderen verfraaide bibliotheekkast toegevoegd. Aan de collectie wordt gewerkt!

Via de website werd Rafaël Gouda vaker en makkelijker gevonden. Geregeld waren er gasten in de dienst.

Leiders en dagelijks bestuur
Gedurende het jaar 2019 overlegden we uitvoerig over herinrichten van onze leiderschapsstructuur, en stelden we daarvoor een concept beleidskader samen (bijlage).

Alle bestuursleden hebben in het teamweekend van oktober 2019 aangegeven hun bestuurstaken te willen overdragen aan een nieuw dagelijks bestuur (secretaris, voorzitter en penningmeester) dat het geestelijke leiderschap dienend zal gaan faciliteren.

Vanaf vertrek van het voorgangersechtpaar in september 2016 bidden wij voor meerhoofdig gelijkwaardig leiderschap door volwassen mensen met geestelijke draagkracht om ons in bestuurlijke zin op te volgen, zodat wij meer en meer zouden kunnen floreren in onze geestelijke bedieningen voor gemeente, stad en daarbuiten.

Het is aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) om zich uit te spreken over nieuwe kandidatuur voor het dagelijks bestuur.

Totdat het nieuwe dagelijks bestuur door onze gemeenteleden in de ALV is benoemd, dragen de huidige secretaris, voorzitter en penningmeester nog de eindverantwoordelijkheid.

Ondertussen gaat het dagelijkse (gemeente-)leven gewoon door, dankzij de toegewijde inzet van allen.