Privacy verklaring

De rechtspersoonlijkheid Rafaël Gemeenschap Gouda behoort tot de koepelorganisatie Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het gemeente-zijn. Het speerpunt van gemeente-zijn is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid treft u hieronder aan. Meer informatie over de organisatorische en beleidsmatige maatregelen en verwerkingen treft u aan in een apart document. Link

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon. Daartoe behoren: uw naam, adres, woonplaats, emailadres (mobiel-) telefoonnummer, bankrekeningnummer en het Burgerservicenummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld.

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in zowel digitale als analoge administraties. Deze zijn alleen toegankelijk voor daartoe geëigende leden van de gemeente voor het uitoefenen van hun functie.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. Met de verwerker van de persoonsgegevens (o.a. het automatiseringsbedrijf) is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de voorschriften van de AVG. Voor analoge gegevens geldt dat deze door de verwerker middels een slot op een kast veilig wordt opgeborgen.

Toestemming

De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het gemeente-zijn in al zijn facetten, en niet aan derden ter beschikking gesteld. Dat betekent o.a. dat met behulp van deze gegevens administratie wordt gevoerd, (bijzondere) samenkomsten onder de aandacht worden gebracht, de onderlinge betrokkenheid bevorderd et cetera. Hiervan wordt alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van emailadressen met de domeinnaam info@rafaelgouda.nl.

Foto’s

Met foto’s wordt terughoudend omgegaan. Zij worden geplaatst op het beveiligde deel van de website. Bij plaatsing op het niet beveiligde deel wordt, als personen identificeerbaar zijn, vooraf toestemming gevraagd.

Opname samenkomsten

Audio

De tijdens de samenkomsten gehouden preken worden gepubliceerd op het beveiligde deel van de website.

Video

Wanneer video-opnamen worden gemaakt en gepubliceerd, worden deze via het beveiligde deel van de website gepubliceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de videostreamingdienst van Vimeo. Om deze reden wordt het videobestand beveiligd met een wachtwoord die alleen beschikbaar is via het beveiligde deel van de website.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto op de website waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen aan de contactpersoon AVG. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd van het portal.

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te wijzigen. Ook kunt u persoonsgegevens verwijderen. Het verwijderen van uw gegevens wordt aangemerkt als een opzegging van uw lidmaatschap. Indien u niet zelf uw gegevens kunt wijzigen of verwijderen, stuurt u hiervoor een email aan de contactpersoon AVG.

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van de gemeente wordt gevraagd naar uw naam, uw emailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en in voorkomende gevallen door wetgeving verlangd wordt. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Website en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt, met behulp van cookies, een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Datalek

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de beschreven procedure.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de contactpersoon AVG. aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de Privacyverklaring

De tekst van deze Privacyverklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersoon

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij: naam en contactgegevens contactpersoon AVG.(nog nader te bepalen)